Privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy en Cookie Verklaring

Op deze pagina treft u de Privacy en Cookie Verklaring aan van Bossma Keukens BV.

Bossma Keukens BV één van de actiefste keukenzaken die zich middels internet manifisteerd.

Deze Privacy en Cookie Verklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Bossma Keukens BV.

Algemeen
Wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van)Bossma Keukens BV, worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bossma Keukens BV Ressenerbroek 18 6666MR Heteren.

Bossma Keukens BV vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Bossma Keukens BV houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, deTelecommunicatiewet als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.


Doel gegevensregistratie
De verstrekte persoonsgegevens gebruikt Bossma Keukens BV enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te doen. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor Bossma Keukens BV


Gegevensverstrekking aan derden 
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Bossma Keukens BV behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Bossma Keukens BV worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).. Daarnaast is het mogelijk dat Bossma Keukens BV verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Bossma Keukens BV zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.


Cookies 
Bij gebruik van websites van Bossma Keukens BV kan door middel van zgn. cookies informatie over uw gebruik van de website worden verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren, om de website te optimaliseren en om meer gerichte informatie op de website te zetten. Bossma Keukens BV gebruikt cookies ook om informatie te verzamelen over haar klanten, voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van Bossma Keukens BV. Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die zijn verzameld door derden. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.


Externe dienstverleners en andere sites

Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van Bossma Keukens BV, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.


Beveiliging gegevens 
Bossma Keukens BV respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Bossma Keukens BV. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Bossma Keukens BV, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Bossma Keukens BV spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Bossma Keukens BV is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Bossma Keukens BV.


Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Bossma Keukens BV zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Bossma Keukens BV via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Bossma Keukens BV, Ressenerbroek 18, 6666MR Heteren

U kunt ook een e-mail sturen naar info@bossma.nl

Wijziging van deze Privacy en Cookie Verklaring 
Bossma Keukens BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy en Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy en Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy en Cookie Verklaring op de hoogte bent.

Deze Privacy en Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 juli 2011.