Disclaimer © 2017 Bossma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepalingen vooraf

1. Onder website(s) wordt verstaan alle webpagina's waarvan de bestanden als mede de achterliggende meta files en meta tags zijn opgeslagen op de webruimte van de domeinen www.bossmakeukens.nl, www.keukensede.nl, www.keukensarnhem.nl, www.keukensnijmegen.nl, www.keukenstiel.nl, www.keukensenkeukens.nl, www.keukensbeuningen.nl, www.keukensgarant.nl, www.keukensveenendaal.nl, www.showroomkeukensshow.nl alsmede ondersteundende website(s) als Google, Youtube, Facebook en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina's voldoen aan het criterium genoemd in "bepalingen vooraf";

2. De websites hebben op elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden. Mochten deze hyperlinks ontbreken dan geld deze disclamer in iedergeval voor de Content / inhoud op de websites in bepaling 1 genoemde domeinen welke eigendom zijn van Bossma Keukens BV;

3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van anderevormen van content / inhoud bedoeld;

4. Onder gebruik(en) van deze website wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;

5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;

6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

7. Het bedrijf: Bossma Keukens BV te Heteren;

8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, etc. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

 

Disclamer van Bossma Keukens BV

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze websites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van sites zijn die van medewerkers of derden en niet (noodzakelijkerwijs) die van Bossma Keukens BV.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van websites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie en/of producten die door middel van Bossma Keukens BV websites verkregen is en eventueel door derden worden gepubliceerd. Bossma Keukens BV garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de bezoeker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Bossma Keukens BV sites verkregen informatie. De informatie op de sites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Bossma Keukens BV behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van Bossma Keukens BV mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Bossma Keukens BV (ook niet via een eigen netwerk).

 

Auteursrechtvoorbehoud

Niets uit de publicatie uit deze website mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bossma Keukens worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of anderszins. Voor deze website geldt dit voorbehoud onverkort, behoudens redelijkerwijs noodzakelijke verveelvoudigingen of openbaarmakingen ten behoeve van de werkzaamheden van deze website, zoals vermeld in de 'disclaimer-©-2013-bossma'.

 

Elk gebruik van de informatie op deze website voor commerciële of reclamedoeleinden of soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van dat verbod zal worden opgetreden. Bossma Keukens verzoekt te worden geïnformeerd bij constatering van dergelijke activiteiten of enig vermoeden daarvan.

© Bossma Keukens BV Auteurswet, geschriftenbescherming (art. 10 lid 1 sub 1).